Suche

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Zrównoważone rozwiązania to podstawa naszej działalności

Świadomość społeczna dotycząca kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem znacznie wzrosła w ostatnich latach, co sprawia, że zrównoważone działania są koniecznością dla wszystkich organizacji. Jednak dla SARII zrównoważony rozwój zawsze był podstawą działalności. Podstawą naszych wszystkich działań jest ambicja ochrony ograniczonych zasobów naturalnych poprzez recycling materiałów organicznych i nadanie im wartości użytkowych. Zbieramy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i odpady organiczne,  które zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem  przekształcamy w cenny materiał, znajdujący zastosowanie w innych gałęziach przemysłu. Więcej informacji na temat naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju.

Cel jaki przyświeca naszym wszystkim działaniom to maksymalizacja potencjału ponownego wykorzystania gromadzonych przez nas odpadów. W rezultacie produkujemy i dostarczamy, naszym partnerom biznesowym innych branż, wyższej jakości, bardziej wartościowy surowiec wykorzystywany w dalszych procesach produkcyjnych. Dzięki naszemu portfolio niezawodnych usług i wysokiej jakości produktów staramy się tworzyć rzeczywistą wartość dla naszych partnerów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że tylko długoterminowy model biznesowy zdolny do tworzenia trwałej wartości zapewni stabilną rentowność naszej firmy, a tym samym umożliwi nam wypełnianie naszej odpowiedzialności zarówno wobec 11 000 naszych pracowników jak i wobec naszych akcjonariuszy.

Choć aspekt zrównoważonego rozwoju ma odzwierciedlenie w naszych praktykach, to jesteśmy świadomi, że nie ogranicza się on do samego modelu biznesu. Jesteśmy przekonani, że aby być zrównoważoną, dobrze prosperującą i rentowną firmą w długim horyzoncie czasowym, ważne jest być świadomym swojej odpowiedzialności – za dobro ludzi, za jakość i bezpieczeństwo produktów i usług, za partnerów biznesowych na każdym etapie współpracy oraz za kwestie społeczne i środowiskowe.

Dzięki obowiązującym w Grupie SARIA zasadom postępowania (SARIA Framework) wypracowaliśmy wspólne rozumienie naszego celu, wizji i misji. Chcąc uzupełnić nasze ambicje, określone w tej ogólnej ramie strategicznej, zdefiniowaliśmy sześć Zasad Biznesowych, które kierują naszą codzienną pracą. W naszym Kodeksie Postępowania określamy podstawowe zasady, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich naszych partnerów, zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych. Ten wspólny fundament wymaga pełnego zaangażowania wszystkich stron i jest dla nas najwyższym priorytetem w naszych praktykach biznesowych.

Srebrny Medal EcoVadis - Nagroda za zrównoważone zaangażowanie.

Zrównoważony rozwój, inaczej mówiąc efektywność środowiskowa, społeczna i etyczna, to dziś jeden z najistotniejszych element dobrych praktyk i świadectwo dojrzałości biznesu.
W obecnych czasach, kiedy jesteśmy świadkami bardzo dynamicznych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, które są efektem działalności ludzkiej, praktycznie każda gałąź biznesu stoi przed ogromnym wyzwaniem, aby przewartościować i udoskonalić swoje praktyki w zakresie transparentności i zrównoważonego rozwoju. Takie przewartościowanie i udoskonalanie stosowanych praktyk ma również pozytywny wpływ i zachęca do podejmowania tych wyzwań również partnerów biznesowych firm, które już to zrobiły i działają w duchu zrównoważonego rozwoju.

Grupa SARIA została wyróżniona srebrnym medalem w rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis.
Niezależna platforma ratingowa EcoVadis, wspiera firmy w optymalizacji praktyk w obszarze odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej biznesu oraz prowadzi audyty i ocenia firm w tym zakresie. Opierając się na 21 kryteriach z czterech obszarów tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia, Grupa SARIA została oceniona i nagrodzona za zaangażowanie w odpowiedzialne działanie.

Wszyscy dążymy do tego samego celu: Razem w kierunku zrównoważonego świata i zdrowszego życia

Oprócz dużej uwagi, jaką zawsze zwracaliśmy na kwestie zrównoważonego rozwoju, nieustannie stawiamy sobie wyzwania i dążymy do poprawy. Zgodnie z naszymi zasadami postępowania i podejściem do zarządzania, polegającym na łączeniu lokalnej wiedzy z korzyściami płynącymi z bliskiej współpracy i dostosowania w celu wykorzystania mocnych stron jako grupy, kluczową zmianą w zakresie zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach była intensyfikacja współpracy między krajami.

W tym celu utworzyliśmy międzynarodową Grupę ds. Zrównoważonego Rozwoju złożoną z ekspertów, z całej naszej organizacji, która określiła nasz nadrzędny program zrównoważonego rozwoju na nadchodzące lata. Holistyczna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy pomoże nam odpowiednio skoncentrować się i wykorzystać synergię. Jednoczesnie lokalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju pozostają równie ważne, co pozwala zmaksymalizować ogólny efekt skali działania naszej Grupy.

Wierzymy, że oferowanie odpowiedzialnego społecznie miejsca pracy jest kluczowym czynnikiem, który nie tylko przyciągnie do nas świetnie wykwalifikowanych kandydatów do pracy, ale też zwiększy satysfakcję i motywację obecnych pracowników. Z tego powodu zdecydowaliśmy się położyć większy nacisk na klarowne i regularne przekazywanie informacji o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i na zewnątrz. Dlatego zapraszamy i zachęcamy naszych kluczowych partnerów do przeprowadzenia indywidualnej oceny wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju za pomocą EcoVadis. Informacje zawarte na tej stronie są pierwszym krokiem w kierunku większej przejrzystości, podobnie jak nasz pierwszy Raport o zrównoważonym rozwoju w 2021 roku.

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy SARIA

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju ma swoje oparcie w wielu ankietach i analizach, które pozwoliły ustalić tematy  szczególnie istotne dla nas oraz te, w które jako SARIA, możemy wnieść istotny wkład. W procesie tym uwzględniono interesy różnych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Analiza istotności – dialog z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Przeprowadziliśmy analizę istotności w celu określenia kluczowych dla Grupy SARIA tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz obszarów zainteresowania. Centralnym elementem tej dobrze przyjętej metody jest aktywne zaangażowanie każdej z zainteresowanych stron w celu zidentyfikowania ich oczekiwań wobec SARIA w odniesieniu do aspektów zrównoważonego rozwoju. W celu uchwycenia perspektywy wewnętrznej przeprowadziliśmy wywiady z osobami piastującymi różne stanowiska, na różnych poziomach odpowiedzialności, reprezentującymi poszczególne jednostki biznesowe Grupy SARIA na świecie.

Ustalenia zostały uzupełnione analizą publikacji międzynarodowych oraz analizą konkurencji w celu zidentyfikowania istotnych tematów, w tym kwestii gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Następnie nadano im priorytet za pomocą ankiety ilościowej przeprowadzonej wśród 110 pracowników z siedmiu krajów. Ponadto przebadano 260 uczestników z różnych grup interesariuszy, aby uchwycić perspektywę zewnętrzną. Byli to klienci, dostawcy, urzędy, instytucje finansowe, zewnętrzni usługodawcy i firmy ubezpieczeniowe. Ponownie uwzględniono wszystkie główne kraje SARIA, aby uzyskać reprezentatywny obraz opinii.

Na podstawie tych ustaleń określiliśmy kluczowe kwestie naszego programu zrównoważonego rozwoju na nadchodzące lata. Szczegółowe wyniki analizy istotności zostaną zawarte w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju jako ramy wytycznych

Aby uporządkować nasze różne pola działania, jako orientację wykorzystujemy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. 17 celów głównych, na które składa się wiązka 169 celów czątkowych ma służyć jako przewodnik dla krajów i firm na całym świecie w celu stworzenia zrównoważonego i sprawiedliwego świata oraz długoterminowej ochrony zasobów naturalnych.

Nasz wkład

Odnosząc się do ogólnej strategii Grupy SARIA i biorąc pod uwagę wyniki analizy istotności, przyporządkowaliśmy kluczowe elementy naszych Ram SARIA i Zasad Biznesowych oraz zidentyfikowane istotne tematy do 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Na podstawie powstałej macierzy zidentyfikowaliśmy 6 celów zrównoważonego rozwoju, które mają największe znaczenie dla nas oraz naszych partnerów i do których wnosimy największy wkład. Nasze jednostki biznesowe koncentrując się na tych 6 celach zrównoważonego rozwoju, równolegle starają się pracować nad tym aby mieć wkład do pozostałych zagadnień zrównoważonego rozwoju, aby wypełnić wszystkie 17 celów a tym samym mieć udział w zapewnieniu bardziej zrównoważonego świata i zdrowszego życia.

więcej

więcej

więcej

więcej

więcej

Overlay Sus 3

Procedury:

Wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny umożliwiają bezpieczne odbieranie i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz stanowią gwarant bezpieczeństwa wytwarzanych przez nas produktów. W ten sposób chronimy naszych pracowników i pozostałe osoby, które mają kontakt z przedsiębiorstwem lub jego produktami, przed wszelkimi zagrożeniami dla zdrowia. Ponadto naszym partnerom oferujemy pewność prawną, gwarantując całkowite przestrzeganie wszystkich istotnych wymogów prawnych i regulacyjnych, dotyczących zbierania i utylizacji materiałów organicznych.

Produkty i usługi:

Grupa SARIA przyczynia się do poprawy zdrowia i dobrobytu ludzi, zwierząt i roślin poprzez oferowanie rozmaitych produktów przeznaczonych specjalnie do tych celów. Przykładem może być nasza jednostka biznesowa Bioiberica, która jest producentem co piątej dawki podawanego na całym świecie leku przeciwzakrzepowego – heparyny. Bioiberica jest kluczowym podmiotem w przemyśle farmaceutycznym. Ścisła współpraca z oddziałem Van Hessen należącym do Grupy SARIA, który dostarcza niezbędne surowce, umożliwia sprostanie rygorystycznym wymogom ustawowym w tej branży w zakresie jakości, bezpieczeństwa i identyfikowalności. Oprócz pestycydów i substancji czynnych, które wspierają zdrowie człowieka, Bioiberica przyczynia się do poprawy samopoczucia i sprawności zwierząt domowych i hodowlanych, oferując zróżnicowane suplementy diety i dodatki paszowe, które są produkowane wyłącznie na bazie biologicznej. Innym przykładem jest nasza działalność w ramach jednostki SecAnim, której praca przyczynia się do poprawy zdrowego trybu życia, zapobiegając rozprzestrzenianiu się chorób poprzez prowadzoną zgodnie z przepisami zbiórkę padłych zwierząt.

Pracownicy:

Odpowiedzialność i zaangażowanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, wyrażone jest w jednej z naszych podstawowych zasad biznesowych: zdrowie i bezpieczeństwo to wartości nadrzędne we wszystkim, co robimy. Jako przedsiębiorstwo, Grupa SARIA jest odpowiedzialna za zapewnienie pracownikom i partnerom bezpiecznego środowiska pracy. Wszyscy codziennie pracujemy nad tym, aby osiągnąć i doskonalić ten cel.

W ostatnich latach podjęto wiele ważnych zmian w obszarze bezpieczeństwa. Rozpoczęto m.in. regularne grupowe spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa z różnych krajów i jednostek organizacyjnych po to, aby wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami, uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie opracowywać jednolite standardy bezpieczeństwa. Przykładem mogą być wypracowane, przez opisywaną grupę, wytyczne dot. bezpieczeństwa pożarowego Grupy SARIA, które bazują na specjalistycznej wiedzy technicznej i bogatym doświadczeniu operacyjnym jej członków. Wytyczne te zostały przyjęte przez Zarząd jako wspólny dla całej grupy standard ochrony przeciwpożarowej, który określa minimalne wymagania i zawiera dodatkowe wskazówki dla wszystkich lokalizacji.

Ponadto, regularne monitorowanie centralnych wskaźników KPI w zakresie BHP, realizowane na posiedzeniach Zarządu, zapewnia niezbędną koncentrację na temacie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obok rozwoju koncepcji bezpieczeństwa pracy w celu ochrony pracowników, bardzo ważna jest dla nas również profilaktyka zdrowotna. W wielu krajach nasi pracownicy mają do dyspozycji zróżnicowane benefity, takie jak zniżki na siłownie, leasing rowerów służbowych, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i wiele innych.

Warunki pracy:

Podstawowym warunkiem zrównoważonego i sprzyjającego integracji społecznej wzrostu gospodarczego jest dostępność miejsc pracy oraz godne warunki pracy. Nasz kodeks postępowania stanowi jasne stanowisko w sprawie przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych. Grupa SARIA działa w tym zakresie zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Odrzucamy wszelkie formy pracy przymusowej. Równie jednoznacznie potępiamy pracę dzieci. Minimalny wiek naszych pracowników jest zgodny z przepisami prawnymi danego kraju lub umowami zbiorowymi.

Nasza firma jest obecna w wielu regionach i na wielu rynkach na całym świecie, dlatego też podlega różnym systemom prawnym. Dbamy o to, aby miejsca pracy naszych pracowników były zgodne z obowiązującymi w ich krajach przepisami prawa pracy, m.in. tymi dotyczącymi czasu pracy, wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych. Jest dla nas oczywiste, że wynagrodzenie za pracę zmianową w pełnym wymiarze godzin musi być w każdym przypadku wystarczające do zapewnienia środków do życia na odpowiednim poziomie.

Przestrzegania powyższych zasad wymagamy zarówno od partnerów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, tworząc w ten sposób obowiązujące ramy godnych warunków pracy. Ponadto zobowiązujemy się do przestrzegania norm prawnych i etycznych w ramach naszego zbioru zasad biznesowych.

Aby sprostać tej odpowiedzialności, współpracujemy z EcoVadis – jedną z wiodących na globalnym runku firm, która umożliwia ocenę praktyk i sposobu postępowania dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala to na przeprowadzenie indywidualnej analizy wyników osiąganych przez naszych partnerów w łańcuchu dostaw w ramach zrównoważonego rozwoju.

Wzrost gospodarczy:

Przyczyniamy się do długoterminowego wzrostu gospodarczego, poprzez stałe zwiększanie naszej efektywności i konkurencyjności, wspierając w ten sposób stabilny rozwój biznesowy. W ostatnich latach rozszerzyliśmy naszą działalność o kolejne obszary biznesowe i znacznie zwiększyliśmy swój zasięg geograficzny: od działalności w sześciu krajach w 2003 roku do 26 krajów w 2020 roku. Nasz główny cel korporacyjny i zrównoważona strategia całej Grupy SARIA zapewniają naszym pracownikom bezpieczne miejsca pracy, dzięki czemu jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą – tak dziś jak też w przyszłości.

Innowacyjność jest dla nas kluczowym czynnikiem gwarantującym sukces w biznesie. W myśl zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, stale dążymy do dalszego rozszerzania naszej oferty produktowej. Dzieje się to m.in. poprzez poszukiwanie nowych obszarów wykorzystania posiadanych przez nas surowców oraz opracowywanie innowacyjnych sposobów ich przetwarzania i waloryzacji. Ważną rolę odgrywają w tym procesie innowacje techniczne. Dlatego stale inwestujemy w istniejącą infrastrukturę, aby zwiększyć efektywność naszych zakładów przetwórczych i produkcyjnych oraz optymalizować sieć logistyczną.

Innowacyjność:

W celu realizacji założeń z tego obszaru, pracownicy Działu Badań i Rozwoju oraz Działu Technicznego ściśle współpracują z ekspertami z lokalnych jednostek. Dążymy do tego, aby wspólnie realizować interdyscyplinarne, innowacyjne projekty i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju naszej oferty produktowej, technologii i wzrostu sprzedaży w różnych obszarach. W zależności od działu, innowacje mogą przybierać różne formy – od specjalnie opracowanej przynęty dla krewetek stosowanej w żywieniu akwakultury w Bioceval, po innowacyjne metody przetwarzania odpadów żywnościowych w procesie fermentacji prowadzonym przez zakłady ReFood.

W tak dużej grupie przedsiębiorstw jaką jest Grupa SARIA, można znaleźć wiele przykładów na to, że innowacje przybierają najróżniejsze formy. Jednym z nich jest solidna baza wiedzy i informacji, która jest centralnie dostępna dla wszystkich pracowników, którzy jej potrzebują. W związku z tym w ostatnich latach wzmocniliśmy system zarządzania wiedzą w naszej grupie. Utworzona została biblioteka korporacyjna, która zawiera ponad 2 tysiące dokumentów, dotyczących dotychczasowych projektów. Ta wewnętrzna wiedza uzupełniana jest przez dostęp do naukowych i akademickich baz danych. Rozwój rynku za pomocą zaawansowanych narzędzi analizy rynkowej i poszukiwanie wartościowych z perspektywy Grupy SARIA patentów to kolejne kluczowe aspekty nasze działalności w sferze innowacyjności. Istotnym elementem jest także praca zespołowa, która jest tak samo ważna jak wiarygodne dane i rzetelne fakty naukowe. Dlatego coraz ważniejsza staje się wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi działami i oddziałami. Sprzyjają temu takie wydarzenia jak SARIA Innovation Day, podczas którego pracownicy z całej grupy dyskutują na temat najlepszych praktyk w zakresie innowacji i zarządzania wiedzą.

Cała nasza działalność jest zgodna z podstawową zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym: płynna integracja naszych jednostek biznesowych kreuje filary, które umożliwiają optymalny recykling materiałów organicznych uznanych za "odpady" i umożliwiają ich późniejsze wykorzystanie.

Zrównoważona energia:

W czasach szybkich zmian klimatycznych, stale rosnącej liczby ludności na świecie i kurczących się zasobów energii nieodnawialnej, takich jak ropa naftowa czy węgiel, potrzebne są nowe, przyjazne dla klimatu rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w energię, które zmniejszą zużycie surowców, zapewniające jednocześnie długoterminowe bezpieczeństwo dostaw. Grupa SARIA wytwarza przyjazną dla klimatu energię (m.in. elektryczną i cieplną, biogaz, biodiesel) pozyskiwaną ze zrównoważonych źródeł. Należy podkreślić, że surowcem wyjściowym są w każdym przypadku resztki organiczne powstałe na skutek działalności człowieka.

Ekologiczne żywienie zwierząt domowych, hodowlanych i akwakultury:

Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie przyspiesza proces urbanizacji, oraz kurczy się powierzchnia gruntów przeznaczonych pod produkcję żywności. W związku z tym stale rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania, zapewniające możliwie jak najbardziej rozsądne wykorzystanie ograniczonych zasobów także w żywieniu zwierząt domowych i hodowlanych. Grupa SARIA odbiera resztki produktów pochodzące z procesu produkcji żywności w przemyśle mięsnym i rybnym, przetwarzając je na wysokowartościowe składniki paszowe i przyczyniając się w ten sposób do jakościowego i zrównoważonego żywienia zwierząt.

Odpowiedzialny wkład w opiekę medyczną:

Produkcja żywności pochłania cenne zasoby – począwszy od wody, a skończywszy na zużyciu energii. Dotyczy to w szczególności zaopatrzenia w produkty mięsne. Grupa SARIA przetwarzając odpady zwierzęce, znajduje dla nich inne zastosowanie. Przykładowo, aktywne składniki farmaceutyczne znajdujące się w chrząstkach, błonie śluzowej lub trzustce zwierzęcej stanowią podstawowy materiał do produkcji wielu ważnych leków, a w tym m.in. heparyny. Dzięki temu nie marnuje się żadnych przydatnych surowców źródłowych.

Cyrkularny obieg zużywanego ciepła i wody:

Profil naszej działalności sprawia, że wykorzystujemy duże ilości wody i energii cieplnej do realizacji naszych procesów produkcyjnych. Kierując się zasadami naszej filozofii, w stosunku do wspomnianych surowców stosujemy ich obieg cyrkularny.

Jeśli to tylko możliwe, staramy się nie pokrywać naszego zapotrzebowania na energię z paliw kopalnych. Jednym ze sposobów realizacji tego założenia jest wykorzystanie ciepła odpadowego. Dodatkowo, jeśli to możliwe, zaopatrujemy w nadwyżki ciepła lokalne obiekty (np. basen w Vitré we Francji). Woda jest kolejnym zasobem deficytowym, który należy chronić. Dlatego staramy się odzyskiwać ją na różnych poziomach. W zakładach podejmujących działalność recyklingową, odzyskujemy wodę procesową i wykorzystujemy ją ponownie. Z kolei tam, gdzie nie jest to możliwe, doprowadzamy wodę do naszych własnych oczyszczalni ścieków.

Redukcja emisji CO2 jest istotną częścią działań na rzecz ochrony klimatu. Dzięki wprowadzeniu, w wielu naszych zakładach produkcyjnych, systemów zarządzania energią, zgodnie z normą DIN EN ISO 50001 mogliśmy w ostatnich latach stale redukować zużycie energii, a tym samym zmniejszać emisję CO2.

Efektywność energetyczna:

W celu zwiększenia efektywności energetycznej naszych zakładów w ramach inicjatyw międzynarodowych, łączymy wiedzę całej Grupy SARIA. Jednym z przykładów jest projekt „Optymalizacja Wydajności Linii Produkcyjnych”, który został uruchomiony w 2014 roku i ma na celu zmniejszenie zużycia energii, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i jakości produktów. Do tej pory w projekcie wzięło udział łącznie siedem linii produkcyjnych, zlokalizowanych w Hiszpanii, Francji, Rumunii i Niemczech. Automatyzacja i optymalizacja kontroli procesów stanowiły kolejne pole do realizacji znacznych usprawnień. Dzięki wdrożonym przez nas działaniom roczne zużycie energii cieplnej we wszystkich zakładach zostało zredukowane o 44,64 GWh, a roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną o 2,20 GWh. Planowane jest rozszerzenie projektu na kolejne lokalizacje, co przyniesie dalsze oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Dodatkowo zamierzamy sukcesywnie zwiększać udział energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Na przykład w Hiszpanii dążymy do całkowitego pokrycia naszego zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, a w Niemczech zamierzamy zwiększać udział OZE o 25% rocznie.

Ocena Cyklu Życia:

Uznaną metodą analizy i ilościowego określenia wpływu organizacji na środowisko jest przeprowadzenie Oceny Cyklu Życia (LCA). W ramach takiej analizy dochodzi do monitorowania całego cyklu życia produktu lub procesu. Uwzględnia się przy tym to, co jest pozyskiwane ze środowiska (surowce, energię, etc.). Kontrola odbywa się nie tylko w ramach samej organizacji, ale także obejmuje poprzedzające i następujące po sobie procesy, np. transport towarów z siedziby firmy do klienta. W efekcie pozwala ona uzyskać szczegółowy obraz wpływu na środowisko produktu lub procesu realizowanego przez organizację, w odniesieniu do takich czynników, jak potencjał tworzenia efektu cieplarnianego lub toksyczność.

Poza zwiększeniem ważnej z punktu widzenia dostawców, klientów i urzędów transparentności, ilościowe określenie wpływu na środowisko jest istotnym instrumentem kontroli wewnętrznej i zarządzania. Na podstawie wyników LCA można określić punkty wyjściowe dla usprawnień oraz obserwować zmiany w zakresie ochrony środowiska w danym okresie, a w ten sposób ocenić skuteczność podjętych działań.

W ramach Grupy SARIA, duńska spółka zależna Daka, przy wsparciu firmy konsultingowej specjalizującej się w analizie cyklu życia, przeprowadziła już ocenę swoich zakładów. Na podstawie tych wyników i dzięki zdobytemu doświadczeniu możliwe jest przeprowadzenie takiej ewaluacji w obrębie całej grupy. W 2020 roku na rzecz rozszerzenia projektu i stworzenia podstaw do przeprowadzenia dalszych analiz zebrano odpowiednie dane z 23 zakładów zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Polsce i Niemczech. Oceny Cyklu Życia w całej grupie koordynowane są przez specjalnie stworzoną do tego celu Grupę ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy SARIA, która zajmuje się planowaniem i realizacją działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w całej grupie. Wyznaczone w poszczególnych krajach osoby wspierają proces analizy poprzez swoją wiedzę fachową i dogłębne doświadczenie zdobywane w ramach codziennej działalności.

Wspólną wizją Grupy SARIA jest zdobycie pozycji preferowanego partnera w zakresie zrównoważonych rozwiązań. Zobowiązujemy się do wspierania zrównoważonego rozwoju naszych partnerów i naszej własnej działalności w ramach stworzonych przez nas Zasad Biznesowych.

Podejście partnerskie:

Zgodnie z naszą filozofią, partnerstwo polega na aktywnym słuchaniu drugiej strony i traktowaniu się jako równorzędnych rozmówców. Chcemy w pełni rozumieć, czego oczekują nasi partnerzy i być w stanie odpowiadać na ich potrzeby w sposób przejrzysty i profesjonalny. Uczciwość i słowność buduje zaufanie, które jest fundamentem długotrwałych relacji biznesowych. Dzięki naszej zróżnicowanej ofercie produktów i usług, proponujemy niezawodne i trwałe rozwiązania dla wielu różnych branż, zawsze dążąc do tworzenia wartości i dzielenia się nimi.

Partnerskie podejście odnosi się do relacji nie tylko biznesowych, pomiędzy dostawcami a klientami, ale także z władzami, instytucjami finansowymi, dostawcami usług i wieloma innymi partnerami zewnętrznymi. W analizie istotności nasi zewnętrzni interesariusze oceniają nas jako dobrych partnerów biznesowych, co jest dla nas powodem do dumy. Jednak wzmocnienie dialogu – zwłaszcza z kluczowymi klientami i dostawcami, wspólne opracowywanie rozwiązań i wprowadzanie innowacji to aspekty, na które chcemy położyć jeszcze większy nacisk w nadchodzących latach.

Oprócz działania na rzecz rozwoju relacji z partnerami zewnętrznymi, łączymy nasze kompetencje również wewnętrznie, współpracując na interdyscyplinarnych i międzynarodowych płaszczyznach. Ukierunkowana współpraca, która wykracza poza poszczególne zakresy działalności i regiony często otwiera nowe możliwości i oferuje korzyści wynikające z efektu synergii. W ten sposób można na przykład sprawnie łączyć wiedzę fachową i zasoby w celu zwiększenia wartości. Ponadto można wypracowywać rozwiązania, które są łatwo skalowalne w ramach międzynarodowego łańcucha wartości tak, aby spełnić indywidualne wymagania klientów, którzy sami są dostawcami lub użytkownikami produktu końcowego. W ostatnich latach współpraca w ramach grupy zacieśniła się w wielu obszarach, takich jak m.in.: utworzenie Grupowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa, Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju, Zespołu ds. Innowacji, regularna wymiana między naszymi Menedżerami ds. Zasobów Ludzkich czy uruchomienie międzynarodowej Sieci Talentów „Next Generation”.

Zrównoważone procesy zaopatrzenia:

Kolejnym celem na przyszłość jest wzmocnienie aspektów zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu łańcuchem dostaw – w szczególności w odniesieniu do naszych działań związanych z zaopatrzeniem. W tym celu zdecydowaliśmy się na współpracę z EcoVadis – największym na świecie i najbardziej zaufanym dostawcą ratingów zrównoważonego rozwoju w biznesie oraz stworzyliśmy Program Zrównoważonego Zaopatrzenia.

Pierwszym milowym krokiem w tym zakresie będzie monitorowanie kluczowych dostawców na podstawie ratingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis. W tym celu zapraszamy kluczowych partnerów w naszym łańcuchu dostaw do przeprowadzenia indywidualnej oceny wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli nam wspólnie z naszymi dostawcami identyfikować możliwości i wprowadzać ulepszenia, zarządzać ryzykiem związanym z naszymi własnymi rezultatami w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także stymulować współpracę w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Dodatkowo finalizujemy obecnie prace nad Polityką Zrównoważonego Zaopatrzenia jako wewnętrzną wytyczną dla naszych dostawców i menedżerów ds. zaopatrzenia. Kolejnym krokiem będzie opracowanie Kodeksu Postępowania Dostawców, określającego podstawowe zasady, których przestrzegania oczekujemy.

Działania te są dla Grupy SARIA ważnym krokiem na drodze do udoskonalania procesu zaopatrzenia. W celu kontroli naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju sami poddajemy się ocenie EcoVadis. Mając na uwadze, że nasz ostatni rating EcoVadis wykazał największy potencjał do poprawy właśnie w zakresie zaopatrzenia, naszym celem jest osiągnięcie wymiernego wzrostu wyników w tym obszarze.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy?

Skontaktuj się z nami. Czekamy na Twoją wiadomość
E-Mail: infonoSpam@saria.pl | Telefon: +48 22 428-428-0